Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στη δημόσια ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων στον όροφο του Πνευματικού Κέντρου την 02.01.2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00, ώστε να διεξαχθεί η εκλογή των μελών του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου και των μελών της δημοτικής επιτροπής, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στα άρθρα 64 και 74 του ν. 3852/2010, όπως τα άρθρα αυτά αντικαταστάθηκαν με τα άρθρα 4 και 8 του ν. 5056/23, αντίστοιχα.

 


Ο προεδρεύων σύμβουλος

 


Θεοφιλίδης Ιωάννης

Κάλυμνος 02/01/2024
Αρ. Αποφ.:01
Αρ. Πρωτ.:49

 Α  Π  Ο  Φ  Α  Σ  Η
 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ
        Έχοντας υπ' όψιν:

 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 59 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α' 87), όπως τροποποιήθηκε από την παρ.1 του άρθρου 68 του ν.4555/2018 (Α’ 133) Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι, από το άρθρο 5 του ν.4623/2019 (Α' 134), από το άρθρο 47 του ν.4647/19 (Α’ 204), το άρθρο 3 του ν. 5056/23 και το άρθρο 118 του ν. 5079/23.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 92 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α' 87), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 33 του ν.4483/2017 (Α’ 107) και της παρ. 3 ε' άρθρου 3 ν.4051/2012 (Α' 40), αναφορικά με την αντιμισθία.
4. Το άρθρο 30 του ν. 5056/23
5. Την υπ' αριθ. 28549/16.04.2019 (ΦΕΚ 1327/17.04.2019 τεύχος B’) απόφαση ΥΠ.ΕΣ. "Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας, σύμφωνα με το ν. 3852/2010, όπως ισχύει."
6. Την εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. εγκ.1333/110822/27.12.2023: «Αντιδήμαρχοι»
7. Τα επίσημα πληθυσμιακά δεδομένα της τελευταίας απογραφής έτους 2021 (Ελληνική Στατιστική Αρχή 2846 / Β4 – 461/21.04.2023) για τον Δήμο Καλυμνίων, σύμφωνα με τα οποία ο πληθυσμός του ανέρχεται στους 17.752 κατοίκους. 
8. Το γεγονός ότι στον Δήμο Καλυμνίων μπορεί να ορισθούν τέσσερις (4) έμμισθοι  Αντιδήμαρχοι και ένας (1) άμισθος Αντιδήμαρχος.
9. Τον Ο.Ε.Υ. του Δήμου Καλυμνίων όπως δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 293/Β/10-02-2014.

                                                Α  Π  Ο  Φ  Α  Σ  Ι  Ζ  Ε  Ι

 Α. Ορίζει τους κατωτέρω δημοτικούς συμβούλους ως Αντιδημάρχους του Δήμου Καλυμνίων με θητεία από 02/01/2024 μέχρι 01/01/2025, εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου και τους μεταβιβάζει αρμοδιότητες ως εξής:
1. τον κ. Θεοφιλίδη Ιωάννη καθ' ύλην Αντιδήμαρχο και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

 Οικονομικών Θεμάτων και ιδίως:
• Την εποπτεία  και ευθύνη των οικονομικών και των αντίστοιχων οργανικών µονάδων του ∆ήµου και συγκεκριμένα  των: Προσόδων, ΤΑΠ και Τελών Καθαριότητας-Φωτισµού, Ελέγχου, ∆ηµοτικής Περιουσίας, Ταμιακής Βεβαίωσης  Εισπράξεων  Κοινοποιήσεων φορολογητέας ύλης, Προϋπολογισμού, Εκκαθάρισης ∆απανών, Προμηθειών, Λογιστηρίου  ∆ιπλογραφικού,  Ταµείου, διαχείρισης υλικών και  αποθεµατικού εξοπλισμού γραφείων.
•  Την έκδοση του τεκμηριωμένου αιτήματος, την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση όλων των εγγεγραμμένων στον προϋπολογισμό πιστώσεων, συμπεριλαμβανομένων των πιστώσεων που εγγράφονται σε αυτόν με αναμόρφωση, με την έκδοση της σχετικής απόφασης ανάληψης υποχρέωσης.
•  Την έκδοση-υπογραφή οποιασδήποτε απόφασης ή εγγράφου που έχουν σχέση με τις αρμοδιότητες της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών.
• Τη Διαφήμιση και τους χώρους για την τοποθέτηση πλαισίων προβολής υπαίθριας διαφήμισης.
• Την επιβολή προστίμων για τα παράνομα πλαίσια  και τις παράνομες πινακίδες (Ν.2946/2001, ΦΕΚ224Α’/2001), καθώς και κάθε είδους διοικητικού προστίμου.

• Τον έλεγχο καταστημάτων και επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος,
• Την έκδοση  πάσης φύσης  αδειών  που απαιτούνται για τη λειτουργία επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος.
• Την έκδοση  πάσης φύσης  αδειών  που απαιτούνται για τη λειτουργία οποιασδήποτε επιχείρησης, εκμετάλλευσης, οργανισμού, φορέα.
• Τη χορήγηση αδειών  άσκησης  επαγγέλματος
• Την προστασία  της δημόσιας υγείας, τον  υγειονομικό έλεγχο  των καταστημάτων και επιχειρήσεων, την  προστασία  του  καταναλωτή
•   Τη λειτουργία δημοτικών και λαϊκών αγορών, εμποροπανηγύρεων, την άσκηση  υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων και τη χορήγηση των σχετικών αδειών.
• Την εποπτεία και ευθύνη επί των διαδικασιών των πάσης φύσεως Διαγωνισμών ή Αναθέσεων που διενεργούνται από τις υπηρεσίες του Δήμου.
• Την έκδοση ή υπογραφή οποιασδήποτε απόφασης ή εγγράφου που έχουν σχέση με τα ανωτέρω θέματα.

 Διοικητικών Θεμάτων και ιδίως:
• Την εποπτεία και ευθύνη των ∆ιοικητικών Υπηρεσιών και των αντίστοιχων οργανικών µονάδων του ∆ήµου και συγκεκριμένα των αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης ∆ιοικητικών Υπηρεσιών, Γραμματείας Οργάνων ∆ιοίκησης Ληξιαρχείου, Πρωτοκόλλου & 
∆ιεκπεραίωσης.
• Την εποπτεία  του  συνόλου του  προσωπικού  του  ∆ήµου.
• Την έκδοση πιστοποιητικών προσωπικής  και οικογενειακής κατάστασης των δηµοτών,  καθώς  και τις βεβαιώσεις µόνιµης κατοικίας
• Την  έκδοση  των  πράξεων  των  υπηρεσιακών μεταβολών του  προσωπικού
• Τη   χορήγηση αδειών  του  προσωπικού
• Την τέλεση πολιτικών γάµων
• Την  εξυπηρέτηση και ενημέρωση των  Πολιτών
• Τη λειτουργία των ΚΕΠ
• Την εποπτεία και λειτουργία της Δημοτικής Αστυνομίας
• Τη λειτουργία του  προγράµµατος ∆ιαύγεια
• Τη λειτουργία των  υπηρεσιών Αλλοδαπών και μεταναστών
• Την έκδοση  και υπογραφή όλων  των  αποφάσεων, εγγράφων και δικαιολογητικών που 
    σχετίζονται µε τις πιο πάνω ανατιθέμενες αρμοδιότητες.
      •  Την υπογραφή των Ανακοινώσεων ΣΟΧ καθώς επίσης και την υπογραφή των 
         αντίστοιχων συμβάσεων
     •  Την υπογραφή οποιασδήποτε απόφασης που αναφέρεται στις αρμοδιότητες της Δ/νσης 
        Διοικητικών Υπηρεσιών.
2. τον κ. Μουσελλή Βασίλειο καθ' ύλην Αντιδήμαρχο και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

Θεμάτων Καθημερινότητας και Περιβάλλοντος:
• Την εποπτεία και ευθύνη της λειτουργίας της Υπηρεσίας Καθαριότητας και την υπογραφή κάθε απόφασης ή εγγράφου σχετικών με τις αρμοδιότητες του εν λόγω Τμήματος. 
•   Την καθαριότητα όλων των κοινόχρηστων χώρων της εδαφικής περιφέρειας του Δήμου, της αποκομιδής  και διαχείρισης των αποβλήτων, και της οργάνωσης και διάθεσης των μέσων και του ανθρώπινου δυναμικού που απαιτούνται κάθε φορά σε κεντρικό επίπεδο.
• Τον συντονισμό και την επίβλεψη του έργου της Πολιτικής Προστασίας.
•   Την ευθύνη και εποπτεία της λειτουργίας της Υπηρεσίας Πρασίνου και γενικότερα την επίβλεψη μελετών και έργων προστασίας περιβάλλοντος.
•   Την  ευθύνη των Δασών, δημοτικών και κοινοτικών καλλιεργητικών εκτάσεων και  βοσκοτόπων, προστασία και διαχείριση των υδάτινων πόρων.
•   Την ευθύνη του τομέα Ανάπτυξης, Οικολογίας, Ενέργειας και εναλλακτικών μορφών    ενέργειας, έρευνας  και τεχνολογίας.
•   Την εποπτεία και ευθύνη των κοιμητηρίων.
•   Την εποπτεία και ευθύνη της ομαλής λειτουργίας του Κυκλοφοριακού  και ειδικότερα επί των  θεμάτων που έχουν σχέση με την αντιμετώπιση και επίλυση προβλημάτων Καθημερινότητας και  εκτάκτων αναγκών. 
• Την εποπτεία και ευθύνη της λειτουργίας του Γραφείου Κίνησης του Τμήματος Καθαριότητας της Δ/νσης Περιβάλλοντος κατά το μέρος που αναφέρεται στη συντήρηση και επισκευή των οχημάτων-μηχανημάτων καθώς και στη νομιμότητα της κυκλοφορίας τους.
•   Την υπογραφή κάθε απόφασης ή εγγράφου σχετικών με τις ανωτέρω αρμοδιότητες

3. την κα  Κουτούζη Vogelzang Καλλιόπη καθ' ύλην Αντιδήμαρχο και της μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

Τουρισμού, Αποδήμων και Δημοσίων Σχέσεων 
•  Την ευθύνη, την εποπτεία και τον συντονισμό ενεργειών που αφορούν την τουριστική προβολή του Δήμου.
•  Την ευθύνη και τον συντονισμό ενεργειών του Δήμου Καλυμνίων σε θέματα Απόδημου Ελληνισμού και Μεταναστευτικής πολιτικής.
•  Την ευθύνη της εποπτείας και λειτουργίας του Γραφείου Δημοσίων Σχέσεων του Δήμου Καλυμνίων με την ανάπτυξη Δημοσίων Σχέσεων προς κάθε κατεύθυνση, καθώς και του σχεδιασμού και της υλοποίησης εξεύρεσης χορηγιών.
•  Την προώθηση Πολιτιστικών Ανταλλαγών σε Εθνικό και Διεθνές επίπεδο, συμπεριλαμβανομένων και των Αδελφοποιήσεων.
•   Την υπογραφή κάθε απόφασης ή εγγράφου σχετικών με τις ανωτέρω αρμοδιότητες.

4. την κα Καναβούρη Χρυσοβαλάντη καθ' ύλην Αντιδήμαρχο και της μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

Παιδείας και Πολιτισμού 
• Την εποπτεία και ευθύνη της λειτουργίας του Αυτοτελούς Τμήματος Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης, Πολιτισμού και Αθλητισμού. 
• Την υπογραφή κάθε απόφασης ή εγγράφου σχετικών με τις αρμοδιότητες του εν λόγω Τμήματος.
• Των προγραμμάτων πολιτισμού, άυλης πολιτιστικής κληρονομίας και του  Αρχαιολογικού αποθέματος σε συνεργασία με υπηρεσίες πολιτιστικούς και τουριστικούς φορείς.
• Την ευθύνη υποστηρικτικών ενεργειών για την πραγματοποίηση πολιτιστικών και αθλητικών εκδηλώσεων, καθώς και την υλοποίηση δημοτικών δράσεων πολιτισμού.
• Την ευθύνη  παρακολούθησης του Προγράμματος Διαχείρισης Αδέσποτων Ζώων 
Συντροφιάς.
•    Την υπογραφή κάθε απόφασης ή εγγράφου σχετικών με τις ανωτέρω αρμοδιότητες.

      5. τον κ. Χούλη Γεώργιο καθ' ύλην άμισθο Αντιδήμαρχο και του μεταβιβάζει τις παρακάτω  αρμοδιότητες:

Υγείας και Πρόνοιας και ιδίως:
• Τη μέριμνα και εποπτεία για θέματα Υγείας.
• Την υποστήριξη και κοινωνική φροντίδα της βρεφικής, παιδικής ηλικίας και τρίτης ηλικίας, την εφαρμογή κοινωνικών προγραμμάτων, την υποστήριξη και φροντίδα ευπαθών κοινωνικών ομάδων, την πρόνοια απόρων και αστέγων, τις δράσεις εθελοντισμού και τοπικών δικτύων κοινωνικής αλληλεγγύης.
• Την εποπτεία και ευθύνη γενικότερα των αρμοδιοτήτων της Κοινωνικής Προστασίας και αλληλεγγύης που προβλέπονται στο άρθρο 75 του Ν.3463/2006 περίπτωση ε΄ του Κ.Δ.Κ. και ιδίως τη χορήγηση και υπογραφή αδειών, την έκδοση αποφάσεων, πιστοποιητικών, επιδομάτων, την επιβολή προστίμων, την ευθύνη λειτουργίας και εποπτείας των σχετικών φορέων και την ευθύνη λειτουργίας των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου.
• Την έκδοση ή υπογραφή οποιασδήποτε απόφασης ή εγγράφου που αναφέρεται ή που έχει σχέση με τις αρμοδιότητες και λειτουργία του Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας.
• Την εποπτεία του έργου του Κέντρου Κοινότητας του Δήμου Καλυμνίων (Κοιν. Υπ. Αποφ. Δ23/οικ.14435-1135 ΦΕΚ854Β-30-3-2018).
• Την υπογραφή κάθε απόφασης ή εγγράφου σχετικών με τις ανωτέρω αρμοδιότητες.

 

Β. Οι ανωτέρω κατά τη διάρκεια της θητείας τους δεν μπορούν να εκλεγούν ή να είναι μέλη του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου. 
Γ. Η ανάκληση του αντιδημάρχου είναι δυνατή οποτεδήποτε.
Δ. α. Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Θεοφιλίδη Ιωάννη, που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί η Αντιδήμαρχος κα Καναβούρη Χρυσοβαλάντη, 
β. Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ.Μουσελλή Βασιλείου, που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί η Αντιδήμαρχος κα Κουτούζη Vogelzang Καλλιόπη, 
Ε. Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ορίζεται να ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Θεοφιλίδης Ιωάννης, που αναπληρώνει τον Δήμαρχο.
ΣΤ. Οι άμισθοι αντιδήμαρχοι δεν δικαιούνται αντιμισθίας ή οποιασδήποτε άλλης οικονομικής απολαβής. 
 Z. Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί στο Πρόγραμμα Διαύγεια, στην ιστοσελίδα του Δήμου, καθώς και στον πίνακα ανακοινώσεων.

                        
              
             Ο Δήμαρχος Καλυμνίων

 

           Ιωάννης Στ. Μαστροκούκος  

 

Κοινοποιηση:
• Γραφεία Αντιδημάρχων
• Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών

 

Παρασκευή, 29 Δεκεμβρίου 2023 12:51

Πρόσκληση

Σας προσκαλούμε, μετά το πέρας της Δοξολογίας (περί τις 11:30π.μ.) που θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Σωτήρος Χριστού την 1η Ιανουαρίου 2024, να παρευρεθείτε στην κοπή της Πρωτοχρονιάτικης Πίτας στο Κέντρο Πολιτισμού & Ιστορίας (Ισόγειο Πνευματικού Κέντρου Δήμου Καλυμνίων), από τον Δήμαρχο Καλυμνίων κ. Ιωάννη Μαστροκούκο.

 

Από το Γραφείο Δημάρχου

Επικοινωνίας & Δημοσίων Σχέσεων

Σας ενημερώνουμε ότι η ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με θέμα τον απολογισμό των πεπραγμένων της δημοτικής αρχής, θα λάβει χώρα στο  Κέντρο Πολιτισμού και Ιστορίας, την 28η του μηνός Δεκεμβρίου, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:30.
-----
Πρόσκληση σε δημόσια ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με θέμα τον απολογισμό των πεπραγμένων της δημοτικής αρχής
---
Προς:
Κατοίκους Δήμου Καλυμνίων
Φορείς Δήμου Καλυμνίων
ΜΜΕ
Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, την 28η του μηνός Δεκεμβρίου, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:30 , για το παρακάτω θέμα:
Απολογισμός των πεπραγμένων της δημοτικής αρχής, σε ότι αφορά την οικονομική κατάσταση, τη διοίκηση του Δήμου και την εφαρμογή του προγράμματος δημοτικής δράσης για τα έτη 2020, 2021 & 2022.

Προς:

  • Κατοίκους Δήμου Καλυμνίων
  • Φορείς Δήμου Καλυμνίων
  • ΜΜΕ

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, την 28η του μηνός Δεκεμβρίου, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:30 , για το παρακάτω θέμα:

  1. Απολογισμός των πεπραγμένων της δημοτικής αρχής, σε ότι αφορά την οικονομική κατάσταση, τη διοίκηση του Δήμου και την εφαρμογή του προγράμματος δημοτικής δράσης για τα έτη 2020, 2021 & 2022.

❖ Ο χώρος διεξαγωγής της ειδικής συνεδρίασης θα καθοριστεί με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.