Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική μεικτή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου , η οποία θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων στον όροφο του Πνευματικού Κέντρου, δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη, την 6η του μηνός Μαρτίου 2023 ημέρα Δευτέρα και ώρα έναρξης της συνεδρίασης 19:15 για λήψη απόφασης στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης σύμφωνα με :

 • τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/7.6.2010), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/A/19.7.2018) και ισχύει
 • τις διατάξεις του ν. 4954/2022 (Α΄136): «Συμπληρωματικά μέτρα για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/788 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών και του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2019/1799 της Επιτροπής για τη θέσπιση τεχνικών προδιαγραφών για τα επιμέρους επιγραμμικά συστήματα συγκέντρωσης - Διατάξεις σχετικές με την εκλογική διαδικασία και τον έλεγχο εσόδων και δαπανών κομμάτων, συνασπισμών και υποψηφίων βουλευτών και αιρετών - Λοιπές επείγουσες διατάξεις» και ειδικότερα των άρθρων 41, 78
 • την ΥΠ.ΕΣ. εγκ. 46731/13.07.2022 με θέμα: «Γνωστοποίηση διατάξεων των άρθρων 41, 78 και 74 του ν. 4954/2022 (Α΄136)»
 • την υπ’ αριθμ. 375 και με αρ. πρωτ. 39167/2.6.2022 Εγκύκλιο του ΥΠΕΣ (ΑΔΑ: Ψ42Π46ΜΤΛ6-4ΙΓ)

 

 1. Έγκριση 1ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού – 1ης Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Καλυμνίων οικον. έτους 2023
 2. Εξέταση αιτήματος αναδόχου για χορήγηση παράτασης προθεσμίας παροχής της υπηρεσίας με τίτλο: «ΣΧΕΔΙΟ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΣΒΑΚ) ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ»
 3. Καθορισμός του ανώτατου ορίου των επιτρεπόμενων κατ’ έτος ημερών μετακίνησης εκτός έδρας των αιρετών του Δήμου Καλυμνίων, για το έτος 2023
 4. Καθορισμός ανώτατου επιτρεπτού μηνιαίου ορίου κλήσεων κινητής τηλεφωνίας αιρετών οργάνων του Δήμου για το έτος 2023
 5. Συγκρότηση Επιτροπής δημοπρασιών για εκποίηση-εκμίσθωση ή μίσθωση ακινήτων έτους 2023
 6. Ορισμός μελών για τη συγκρότηση της επιτροπής εκτίμησης ακινήτων (άρθρου 186 Ν. 3463/2006) για το έτος 2023
 7. Λήψη απόφασης για χαρακτηρισμό Κωδικών Αριθμών του Προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου Καλυμνίων οικονομικού έτους 2023, ως δεκτικών έκδοσης χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής
 8. Συγκρότηση Επιτροπών Παρακολούθησης και Παραλαβής Προμηθειών & Υπηρεσιών για τις ανάγκες των οργανικών μονάδων του Δήμου Καλυμνίων για το έτος 2023

Ο Πρόεδρος του ΔΣ

Νικόλαος Γαβαλάς

 

 

Ο Δήμος Καλυμνίων αναζητά ακίνητο προς μίσθωση για τις ανάγκες του 2ου Γενικού Λυκείου Καλύμνου.

Ως εκ τούτου το ακίνητο θα πρέπει να βρίσκεται στην περιοχή Ενορίας Αναστάσεως Πόθιας, και σε ακτίνα όχι μεγαλύτερη των 100 μέτρων από το Κεντρικό Συγκρότημα του 2ου Λυκείου.

Προς τον σκοπό αυτό ο Δήμος προέβη στην έκδοση σχετικής διακήρυξης δημοπρασίας (ΑΔΑ:Ψ3Μ9ΩΕΞ-0ΘΕ), η οποία είναι αναρτημένη  στο πίνακα ανακοινώσεων στο Δημοτικό Κατάστημα και στην ιστοσελίδα του Δήμου Καλυμνίων https://www.kalymnos.gov.gr

 Οι ενδιαφερόμενοι έχουν δικαίωμα να  εκδηλώσουν ενδιαφέρον για 20 μέρες , από 3/3/2023 έως και 23/3/2023 .

Πληροφορίες για την δημοπρασία παρέχονται από το Τμήμα Παιδείας Δια Βίου Μάθησης, Πολιτισμού και Αθλητισμού, τλφ 2243051601, 6984789054  κ. Ρηνιού Καλλιόπη.

Ο  ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ

                                                                ΤΣΕΡΟΣ ΗΛΙΑΣ   

 

*** Πατήστε στα συνημμένα αρχεία.

Πέμπτη, 02 Μαρτίου 2023 11:36

Αναβολή εκδήλωσης

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ
 
Κάλυμνος 2/3/2023
 
Σας ενημερώνουμε, ότι λόγω της κήρυξης τριήμερου Εθνικού πένθους και σε συνεννόηση με το Αναγνωστήριο "Αι Μούσαι" αναβάλλεται η προγραμματισμένη για το Σάββατο 4/3/2023 ομιλία-εκδήλωση με θέμα "Το Νέο Ανατολικό Ζήτημα" και με ομιλητή τον κο Μιχ. Χαραλαμπίδη.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
 Δημήτρης Ελ. Διακομιχάλης
Τετάρτη, 15 Φεβρουαρίου 2023 14:09

Πρόσκληση σύγκλησης ΔΣ

Καλείσθε να συμμετέχετε στη δημόσια έκτακτη δια περιφοράς συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα διεξαχθεί την  17η του μηνός Φεβρουαρίου 2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα έναρξης της συνεδρίασης 17:00  για λήψη απόφασης στο συνημμένο θέμα της ημερήσιας διάταξης σύμφωνα με :

 • τις διατάξεις του ν. 4954/2022 (Α΄136): «Συμπληρωματικά μέτρα για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/788 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών και του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2019/1799 της Επιτροπής για τη θέσπιση τεχνικών προδιαγραφών για τα επιμέρους επιγραμμικά συστήματα συγκέντρωσης - Διατάξεις σχετικές με την εκλογική διαδικασία και τον έλεγχο εσόδων και δαπανών κομμάτων, συνασπισμών και υποψηφίων βουλευτών και αιρετών - Λοιπές επείγουσες διατάξεις» και ειδικότερα των άρθρων 41, 78 και 74
 • την ΥΠ.ΕΣ. εγκ. 46731/13.07.2022 με θέμα: «Γνωστοποίηση διατάξεων των άρθρων 41, 78 και 74 του ν. 4954/2022 (Α΄136)» 
 1. Πολυετής προγραμματισμός ανθρώπινου δυναμικού δημόσιας διοίκησης 2024 – 2027 σύμφωνα με το υπ΄αριθ. πρωτ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.2.9/83/οικ.1526/31.01.2023 του Υπουργείου Εσωτερικών ( ΑΔΑ:9ΡΥΦ46ΜΤΛ6-49Σ)

         

 Η σύγκληση της ως άνω συνεδρίασης, συνιστά κατεπείγουσα περίπτωση και η πρόσκληση δύναται να επιδοθεί ή να γνωστοποιηθεί και την ημέρα της συνεδριάσεως, διότι σύμφωνα με το υπ΄αριθ. πρωτ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.2.9/83/οικ.1526/31.01.2023 του Υπουργείου Εσωτερικών ( ΑΔΑ:9ΡΥΦ46ΜΤΛ6-49Σ), η προθεσμία υποβολής σχεδίων πολυετούς προγραμματισμού προσλήψεων (Α’ ΦΑΣΗ) είναι έως τη Δευτέρα 20-2-2023. Πρέπει λοιπόν άμεσα το Δ.Σ. να λάβει απόφαση για το συγκεκριμένο θέμα και επειδή ,όπως είναι ήδη γνωστό, τα λειτουργικά συστήματα του Δήμου δεν έχουν αποκατασταθεί πλήρως εξαιτίας της κυβερνοεπίθεσης, η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς.

Ο Πρόεδρος του ΔΣ

Ημερομηνίες αιτήσεων από 16/02/2023 έως και 27/02/2023.

Πατήστε στο συνημμένο αρχείο.

Δευτέρα, 13 Φεβρουαρίου 2023 13:33

Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου

Καλείσθε να συμμετέχετε στη δημόσια έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα διεξαχθεί  σήμερα  13η του μηνός Φεβρουαρίου 2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα έναρξης της συνεδρίασης 14:00  για λήψη απόφασης στο συνημμένο θέμα της ημερήσιας διάταξης σύμφωνα με :

 • τις διατάξεις του ν. 4954/2022 (Α΄136): «Συμπληρωματικά μέτρα για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/788 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών και του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2019/1799 της Επιτροπής για τη θέσπιση τεχνικών προδιαγραφών για τα επιμέρους επιγραμμικά συστήματα συγκέντρωσης - Διατάξεις σχετικές με την εκλογική διαδικασία και τον έλεγχο εσόδων και δαπανών κομμάτων, συνασπισμών και υποψηφίων βουλευτών και αιρετών - Λοιπές επείγουσες διατάξεις» και ειδικότερα των άρθρων 41, 78
 • την ΥΠ.ΕΣ. εγκ. 46731/13.07.2022 με θέμα: «Γνωστοποίηση διατάξεων των άρθρων 41, 78 και 74 του ν. 4954/2022 (Α΄136)»

 

 1. Ομόφωνο Ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου για τον θάνατο του βουλευτή Δωδεκανήσου του Σύριζα και πρώην Αναπληρωτή Υπουργού Ναυτιλίας, κ. Νεκτάριου Σαντορινιού

Ο Πρόεδρος του ΔΣ

Γαβαλάς Νικόλαος

Δευτέρα, 13 Φεβρουαρίου 2023 12:48

Δελτίο τύπου

Με μεγάλη μας λύπη πληροφορηθήκαμε την απώλεια του συμπατριώτη μας Βουλευτή Δωδεκανήσου Νεκτάριου Σαντορινιού, μέλους της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ και πρώην Αναπ. Υπουργού Ναυτιλίας.

Ως Χημικός Μηχανικός του Ε.Μ.Π.  απέκτησε πολύχρονη εργασιακή εμπειρία, τόσο στον ιδιωτικό όσο και στο δημόσιο τομέα, κυρίως στις περιβαλλοντικές μελέτες και την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών, ενώ από το 2000 Εργάστηκε στο Γραφείο Προγραμματισμού του Δήμου Ρόδου.

Ο Νεκτ. Σαντορινιός  εξελέγη Βουλευτής Δωδεκανήσου το 2015, και  το 2016 ανέλαβε υφυπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής στην κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα.

Στις 29 Αυγούστου 2018 ορίστηκε αναπληρωτής υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, θέση από την οποία προσέφερε τα μέγιστα στην ίδρυση της ΑΕΝ Πλοιάρχων στο νησί της Καλύμνου.

Η τόσο πρόωρη απώλειά του στερεί τη Δωδεκάνησο, από έναν ακούραστο εργάτη της πολιτικής και ένα πολύτιμο σύμμαχο για το νησί της Καλύμνου και την αναπτυξιακή του πορεία.

Ο Δήμαρχος της Καλύμνου Δημ. Διακομιχάλης εκφράζει τα ειλικρινή και θερμά του συλλυπητήρια στη σύζυγο, τα παιδιά και τους οικείους του.

 

Από το Γραφείο Δημάρχου

Επικοινωνίας & Δημοσίων Σχέσεων

BIGtheme.net Joomla 3.3 Templates