Κάλυμνος, 30-6-2020

Ενημερώνουμε τους συμπολίτες μας, ότι έχει ανοίξει το πρόγραμμα του ΟΑΕΔ για τον Κοινωνικό Τουρισμό.
Στο νέο πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού του ΟΑΕΔ (2020-2021) μπορούν για πρώτη φορά να υποβάλουν αίτηση δικαιούχοι, εφόσον στην αίτηση έχουν δηλώσει παιδί με αναπηρία σε ποσοστό 50% και άνω, ανεξαρτήτως αν έλαβαν συμμετοχή κατά την προηγούμενη περίοδο.
Οι ηλεκτρονικές αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται μέχρι την Πέμπτη 2 Ιουλίου 2020 και ώρα 23:59 αποκλειστικά μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης του Ελληνικού Δημοσίου gov.gr με τους κωδικούς πρόσβασης TAXISnet ή τους κωδικούς πρόσβασης πιστοποιημένων χρηστών ΟΑΕΔ.
Οι διακοπές με το πρόγραμμα επιδότησης αφορούν το διάστημα από την 1 Αυγούστου 2020 έως τις 31 Ιουλίου 2021 σε τουριστικά καταλύματα του Μητρώου Παρόχων του ΟΑΕΔ.
Η παραμονή των δικαιούχων στα καταλύματα μπορεί να έχει διάρκεια από μία έως δέκα διανυκτερεύσεις, όταν επιλεχθούν για διακοπές τουριστικά καταλύματα των νήσων Λέσβου, Λέρου, Σάμου, Χίου, Κω και του Νομού Έβρου ή από μία έως έξι διανυκτερεύσεις, όταν επιλεχθούν για διακοπές τουριστικά καταλύματα της υπόλοιπης Ελλάδας.
Η επιδότηση θα γίνει με τη χορήγηση Επιταγής Κοινωνικού Τουρισμού, η οποία έχει τη μορφή ενός μοναδικού ηλεκτρονικού κωδικού αριθμού. Συνολικά θα χορηγηθούν 300.000 επιταγές και ο προϋπολογισμός του προγράμματος είναι 30.000.000 €.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον ΟΑΕΔ

Από το Γραφείο Δημάρχου
& Επικοινωνίας

Κάλυμνος, 29-6-2020

Ξεκινάει σήμερα Δευτέρα, 29 Ιουνίου 2020 και ώρα 11:00 π.μ. η υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους εγγεγραμμένους ανέργους,18 ετών και άνω, για 36.500 θέσεις πλήρους απασχόλησης και για χρονικό διάστημα 8 μηνών, στο πλαίσιο της δράσης «Προώθηση της απασχόλησης μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα σε Δήμους, Περιφέρειες και άλλους φορείς,
Υπενθυμίζουμε ότι για το Δήμο Καλυμνίων έχει εγκριθεί η κάλυψη 75 θέσεων διαφόρων ειδικοτήτων για τη στελέχωση των διαφόρων υπηρεσιών .
Δικαίωμα υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία κατάρτισης του Πίνακα Κατάταξης Ανέργων, έχουν μόνο οι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για πληροφορίες και για την υποβολή της αίτησής τους στο Γραφείο ΟΑΕΔ του Δήμου Καλυμνίων (τηλ. επικ. 22430-51614).

Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων που αρχίζει σήμερα 29 Ιουνίου 2020 και ώρα 11:00 θα ολοκληρωθεί τη Δευτέρα, 6 Ιουλίου 2020 και ώρα 11:00 π.μ.

Η δράση έχει ως στόχο την ενίσχυση/προώθηση της απασχόλησης των ανέργων με έμφαση κυρίως σε ευπαθείς ομάδες πληθυσμού που αντιμετωπίζουν υψηλό κίνδυνο αποκλεισμού και συγχρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ και τον ΟΑΕΔ.

Από το Γραφείο Δημάρχου
& Επικοινωνίας

Κάλυμνος, 26/6/2020
Αρ. πρωτ. 12451

Σας ενημερώνουμε ότι, μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης, με χρήση ψηφιακής υπηρεσίας, μπορούν να χορηγηθούν στους πολίτες:

α) Απόσπασμα ληξιαρχικής πράξης γέννησης
β) Απόσπασμα ληξιαρχικής πράξης γάμου
γ) Απόσπασμα ληξιαρχικής πράξης συμφώνου συμβίωσης
δ) Απόσπασμα ληξιαρχικής πράξης θανάτου
ε) Πιστοποιητικό γέννησης
στ) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
ζ) Πιστοποιητικό ιθαγένειας
η) Αντίγραφο πιστοποιητικού εγγυτέρων συγγενών, εφόσον αυτό έχει εκδοθεί από τον αρμόδιο Δήμο

Η ιστοσελίδα μέσω της οποίας ο πολίτης μπορεί να εκδώσει κάποιο από τα προβλεπόμενα πιστοποιητικά Δημοτολογίου ή αποσπάσματα Ληξιαρχικών Πράξεων μέσω της Εθνικής Ψηφιακής Πύλης (www.gov.gr) είναι η:
https://www.gov.gr/ipiresies/oikogeneia 
ή εναλλακτικά
https://reg.services.gov.gr 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ: Ειδικά οι ληξιαρχικές πράξεις που μπορούν να εκδοθούν από την προαναφερθείσα ιστοσελίδα αφορούν στα έτη μετά το 2013. Για παλαιότερες περιόδους, πρέπει ο πολίτης να προσέλθει στην υπηρεσία του Δήμου και να αιτηθεί μηχανογραφική πράξη, προκειμένου να μπορεί στο μέλλον να χρησιμοποιεί την πύλη www.gov.gr

Ο Διευθυντής Διοικητικών Υπηρεσιών

Μιχάλης Αλαχούζος

Κάλυμνος, 15-6-2020

Καλείσθε να συμμετέχετε στη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί δια περιφοράς την 19η του μηνός Ιουνίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με:
α) το άρθρο 184 του Ν. 4635/2019
β) το άρθρο 10 της ΠΝΠ «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης του κορωνοϊού COVID- 19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του (ΦΕΚ 55/Α΄/11-3-2020)
γ) τις με Α.Π. 13818/13-03-2020 & 20930/31-03-2020 εγκυκλίους του ΥΠ.ΕΣ.
δ) το άρθρο 67 Ν. 3852/2010 προσαρμοσμένο στις προαναφερόμενες υπό στοιχεία (α), (β), (γ) διατάξεις


1. Έγκριση 3ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού-3ης τεχνικού προγράμματος Δήμου Καλυμνίων οικονομικού έτους 2020
2. Απόφαση δημοτικού Συμβουλίου για την πρόθεση απευθείας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του 7ου Νηπιαγωγείου Καλύμνου σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ν.4674/20 (ΦΕΚ 53/11.03.2020 τεύχος Α’)
3. Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και Δήμου Καλυμνίων για τη χρηματοδότηση εκτέλεσης επισκευών-συντηρήσεων σε σχολικά κτίρια του νησιού και ορισμός μέλους για τη συμμετοχή του στην επιτροπή παρακολούθησης του ως άνω έργου
4. Έγκριση παραχώρησης του δικαιώματος χρήσης αιγιαλού, παραλίας, συνεχόμενου θαλάσσιου χώρου και πυθμένα, για την εκτέλεση του έργου, «Εγκατάσταση τριών (3) τριπολικών υποβρυχίων καλωδίων στο δίαυλο Καλύμνου-Λέρου», από τη Διεύθυνση Ειδικών Εγκαταστάσεων Δικτύου (ΔΕΔΔΗΕ)
5. Διαπίστωση αδυναμίας εκτέλεσης με ίδια μέσα της υπηρεσίας: «Συντήρηση και Βελτίωση Χώρων Πρασίνου στις νήσους Τέλενδο και Ψέριμο (Αποψιλώσεις-Ασβεστοχρώσεις)»
6. Διαπίστωση αδυναμίας εκτέλεσης με ίδια μέσα της υπηρεσίας: «Καθαριότητα εσωτερικών χώρων των δημοτικών κτιρίων, αθλητικών εγκαταστάσεων και παραρτημάτων του Δήμου Καλυμνίων»


Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου


Γαβαλάς Νικόλαος

Κάλυμνος, 9-6-2020

Προς: Κο Ιωάννη Διαμαντή, π. Πρόεδρο ΑΝΕΚ

Κοιν: ΜΜΕ

Αγαπητέ Γιάννη

Αισθάνομαι την ανάγκη και εγγράφως να σε ευχαριστήσω για τη θητεία σου στην προεδρία της Ναυτιλιακής Εταιρείας του Δήμου μας της ΑΝΕΚ, στο τιμόνι της οποίας βρέθηκες για τα τελευταία πέντε χρόνια, σε δύσκολες συνθήκες.
Είναι γεγονός ότι στη διάρκεια της θητείας σου έκανες πάντα το καλύτερο δυνατό, με μόνο γνώμονα το συμφέρον της Εταιρείας μας και την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού, συμπολιτών μας και επισκεπτών.
Είμαι βέβαιος ότι και στο μέλλον θα προσφέρεις με προθυμία -όποτε σου ζητηθεί- τις πολύτιμες συμβουλές σου για την πορεία της ΑΝΕΚ.


Με εκτίμηση

Ο Δήμαρχος

Δημήτριος Ελ. Διακομιχάλης

 

ΠΡΟΣ: κ. Ιωάννη Ρεΐση, Πρόεδρο Ένωσης Πολιτών Χώρας

ΚΟΙΝ: ΜΜΕ

Κάλυμνος, 3-6-2020

Κύριε Ρεϊση,

Με λύπη μου πληροφορήθηκα την απόφαση σας να αποχωρήσετε από την Ένωση Πολιτών Χώρας της οποίας είσαστε ιδρυτής και καρδιά της πολύ σημαντικής δράσης της και να σταματήσετε την ενεργό ενασχόληση σας με τον Πολιτισμό του τόπου μας.
Τα 17 χρόνια παραγωγικής λειτουργίας της Ένωσης καταφέρατε να προσφέρετε πλούσιο έργο σε όλες τις μορφές τέχνης, εκπαιδεύοντας εκατοντάδες νέους και πολίτες της Χώρας , ακολουθώντας τα χνάρια της παράδοσης των μεγάλων καλλιτεχνών της.
Εκφράζοντας πιστεύω τα αισθήματα όλων των συμπατριωτών μας,
σας ευχαριστώ θερμά για την ανεκτίμητη προσφορά σας στις Τέχνες και τον Πολιτισμό του τόπου μας.

Με εκτίμηση
Ο Δήμαρχος

Δημήτριος Ελ. Διακομιχάλης

Κάλυμνος, 1-6-2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΔΗΛΩΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ & ΜΗ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ 30-6-2020 ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΕΠΙΒΟΛΗ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ.
Σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 10 της ΠΝΠ της 11ης Μαρτίου 2020 παρατείνεται η προθεσμία διόρθωσης και δήλωσης των τετραγωνικών μέτρων όλων των ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ και των ΜΗ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ακινήτων στους δήμους μέχρι 30.6.2020.
Καλείστε μέχρι την ημερομηνία αυτή, να καταθέσετε την Δήλωση Ακινήτων Ε9 και να δηλώσετε κτίσματα (εντός & εκτός οικισμού ), και οικόπεδα, λωρίδες γης, αγροτεμάχια κ.λ.π. ( εντός οικισμού) , χωρίς την επιβολή προστίμων για τη μη υποβολή δηλώσεων .
Το Τέλος Ακίνητης Περιουσίας –ΤΑΠ καθώς και τα λοιπά τέλη και φόροι των δηλώσεων του προηγούμενου εδαφίου, θα υπολογίζονται και θα χρεώνονται ΜΟΝΟ από την 1.1.2020 χωρίς πρόστιμο .
Διευκρινίζεται ότι:
Α. Όσοι από τους πολίτες έχουν ήδη προσέλθει στον Δήμο και έχουν αφήσει αντίγραφα των Ε9 τους, για την Δήλωση διαφοράς των τ.μ. των Ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων τους , ΔΕΝ χρειάζεται να προσέλθουν ξανά.
( Τα στοιχεία για τα Οικόπεδα, θα ληφθούν υπηρεσιακά )
ΤΡΟΠΟΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ:
1. Μέσω της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας Δήλωσης Ακινήτων της ΚΕΔΕ σε μία από Ηλεκτρονι-κές Διευθύνσεις : ypes.gr, mindigital.gr, kedke.gr, gsis.gr, kalymnos.gov.gr)
2. Με αποστολή όλων των απαιτούμενων εγγράφων στα
Email : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ή Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
3. Σε Φάκελο Αλληλογραφίας , ο οποίος ή θα αποστέλλετε ταχυδρομικώς, ή θα τοποθετείται στο «Ειδικό» κουτί στην είσοδο του Δήμου, ειδικά για τον σκοπό αυτό
Για την όποια διευκρίνιση, μπορείτε να καλείτε στα τηλέφωνα της Υπηρεσίας Εσόδων
22433-60140 & 22433-60139
Η Προϊσταμένη
Τμήματος Εσόδων Περιουσίας & Ταμείου
Βάλλα Άννα

BIGtheme.net Joomla 3.3 Templates