Συνεδριάσεις Επιτροπών

Συνεδριάσεις Επιτροπών (142)

Κάλυμνος, 2-11-2015

Διά της παρούσης καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα διεξαχθεί στην πρώην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου,  σήμερα την  2η του μηνός Νοεμβρίου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα έναρξης της συνεδρίασης 13:00.

.

Κάλυμνος, 29-10-2015

Διά της παρούσης καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής    Επιτροπής, η οποία θα διεξαχθεί στην πρώην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, την  30η του μηνός Οκτωβρίου 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα έναρξης της συνεδρίασης 11:30.

1. Άσκηση Ένδικων μέσων – ανακοπή διαταγής πληρωμής.  

Το κατεπείγον προκύπτει από το γεγονός ότι δεν μπορούμε να προβούμε σε εξώδικο συμβιβασμό διότι δεν υπάρχει εγγραμμένη πίστωση στον προϋπολογισμό (έγκριση αναμόρφωσης του προϋπολογισμού από Οικονομική Επιτροπή και Δημοτικό Συμβούλιο). Η υπόθεση τελεσιδικεί  την Τρίτη. 

  

                                                                                                 Ο Πρόεδρος

.

Κάλυμνος, 26-10-2015

Διά της παρούσης καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, η οποία θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα (πρώην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου) την 30η του μηνός  Οκτωβρίου 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 για την εξέταση των παρακάτω θεμάτων:

.

Κάλυμνος, 21-10-2015

Διά της παρούσης καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επι-τροπής, η οποία θα διεξαχθεί στην πρώην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, την  26η του μηνός Οκτωβρίου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα έναρξης της συνεδρίασης 14:00.

.

Κάλυμνος, 14-10-2015

Διά της παρούσης καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, η οποία θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα (πρώην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου) την 19η του μηνός  Οκτωβρίου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 για την εξέταση των παρακάτω θεμάτων:

.

Κάλυμνος, 12-10-2015

Διά της παρούσης καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επι-τροπής, η οποία θα διεξαχθεί στην πρώην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, την  16η του μηνός Οκτωβρίου 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα έναρξης της συνεδρίασης 14:00.

1. Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για αίτημα εξωδικαστικού συμβιβασμού με Ολυμπίτη Εμμανουήλ

2. Έγκριση δαπανών από παγία προκαταβολή

3. Διάθεση διαφόρων πιστώσεων

                                                                                                 Ο Πρόεδρος

.

Κάλυμνος, 12-10-2015

Διά της παρούσης καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα διεξαχθεί στην πρώην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου,  την  14η του μηνός Οκτωβρίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα έναρξης της συνεδρίασης 12:00.

.

Κάλυμνος, 5-10-2015

Διά της παρούσης καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα διεξαχθεί στην πρώην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, την  9η του μηνός Οκτωβρίου 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα έναρξης της συνεδρίασης 14:00.

.

Κάλυμνος, 2-10-2015

Διά της παρούσης καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επι-τροπής, η οποία θα διεξαχθεί στην πρώην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, σήμερα την  2η του μηνός Οκτωβρίου 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα έναρξης της συνεδρίασης 13:30.

1. Κατάρτιση των όρων δημοπράτησης για την παροχή υπηρεσίας «Διοργάνωση Αναρριχητικού Φεστιβάλ Καλύμνου»

2. Σύσταση επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσίας «Διοργάνωση Αναρρι-χητικού Φεστιβάλ Καλύμνου»

Το κατεπείγον προκύπτει από το γεγονός ότι η ανάθεση διοργάνωσης θα γίνει έπειτα από πρόχειρο διαγωνισμό και οι ημερομηνίες είναι άκρως καταληκτικές και επείγουσες. 

 

                                                                                                 Ο Πρόεδρος

.
Παρασκευή, 25 Σεπτεμβρίου 2015 14:25

Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής

Κάλυμνος, 23-9-2015

Διά της παρούσης καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επι-τροπής, η οποία θα διεξαχθεί στην πρώην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, την  28η του μηνός Σεπτεμβρίου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα έναρξης της συνεδρίασης 14:00.

.