Παρασκευή, 03 Μαρτίου 2023 10:25

Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου

Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(0 ψήφοι)

                

Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική μεικτή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου , η οποία θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων στον όροφο του Πνευματικού Κέντρου, δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη, την 6η του μηνός Μαρτίου 2023 ημέρα Δευτέρα και ώρα έναρξης της συνεδρίασης 19:15 για λήψη απόφασης στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης σύμφωνα με :

 • τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/7.6.2010), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/A/19.7.2018) και ισχύει
 • τις διατάξεις του ν. 4954/2022 (Α΄136): «Συμπληρωματικά μέτρα για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/788 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών και του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2019/1799 της Επιτροπής για τη θέσπιση τεχνικών προδιαγραφών για τα επιμέρους επιγραμμικά συστήματα συγκέντρωσης - Διατάξεις σχετικές με την εκλογική διαδικασία και τον έλεγχο εσόδων και δαπανών κομμάτων, συνασπισμών και υποψηφίων βουλευτών και αιρετών - Λοιπές επείγουσες διατάξεις» και ειδικότερα των άρθρων 41, 78
 • την ΥΠ.ΕΣ. εγκ. 46731/13.07.2022 με θέμα: «Γνωστοποίηση διατάξεων των άρθρων 41, 78 και 74 του ν. 4954/2022 (Α΄136)»
 • την υπ’ αριθμ. 375 και με αρ. πρωτ. 39167/2.6.2022 Εγκύκλιο του ΥΠΕΣ (ΑΔΑ: Ψ42Π46ΜΤΛ6-4ΙΓ)

 

 1. Έγκριση 1ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού – 1ης Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Καλυμνίων οικον. έτους 2023
 2. Εξέταση αιτήματος αναδόχου για χορήγηση παράτασης προθεσμίας παροχής της υπηρεσίας με τίτλο: «ΣΧΕΔΙΟ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΣΒΑΚ) ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ»
 3. Καθορισμός του ανώτατου ορίου των επιτρεπόμενων κατ’ έτος ημερών μετακίνησης εκτός έδρας των αιρετών του Δήμου Καλυμνίων, για το έτος 2023
 4. Καθορισμός ανώτατου επιτρεπτού μηνιαίου ορίου κλήσεων κινητής τηλεφωνίας αιρετών οργάνων του Δήμου για το έτος 2023
 5. Συγκρότηση Επιτροπής δημοπρασιών για εκποίηση-εκμίσθωση ή μίσθωση ακινήτων έτους 2023
 6. Ορισμός μελών για τη συγκρότηση της επιτροπής εκτίμησης ακινήτων (άρθρου 186 Ν. 3463/2006) για το έτος 2023
 7. Λήψη απόφασης για χαρακτηρισμό Κωδικών Αριθμών του Προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου Καλυμνίων οικονομικού έτους 2023, ως δεκτικών έκδοσης χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής
 8. Συγκρότηση Επιτροπών Παρακολούθησης και Παραλαβής Προμηθειών & Υπηρεσιών για τις ανάγκες των οργανικών μονάδων του Δήμου Καλυμνίων για το έτος 2023

Ο Πρόεδρος του ΔΣ

Νικόλαος Γαβαλάς

 

 

Διαβάστηκε 128 φορές

Προσθήκη σχολίου

Σιγουρευτείτε πως έχετε εισάγει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες με το σύμβολο (*). Ο κώδικας HTML δεν επιτρέπεται.

BIGtheme.net Joomla 3.3 Templates