Παρασκευή, 29 Ιουλίου 2022 14:21

Ενημέρωση ματαίωσης εκδήλωσης

Ενημερώνουμε τους συμπολίτες μας πως η προγραμματισμένη για 1/8/2022 στο Ανοιχτό Θέατρο Χώρας, θεατρική παράσταση <<Η Πεντάμορφη και το Τέρας>> από τον θίασο του Γιάννη Χριστόπουλου ματαιώνεται λόγω έκτακτων δυσκολιών μετακίνησης μετά από ενημέρωση του υπεύθυνου.
 

Με εκτίμηση.

Ειρήνη Μαγκάκη

Αντιδήμαρχος

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ

Σχολικών μονάδων με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου

για το σχολικό έτος 2022-2023

 

     Σύμφωνα Την υπ’ αριθ. ΥΠ.ΕΣ. 55472/23-07-2021 Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών «Διαδικασία και κριτήρια για την πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, των Δημόσιων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ.) και των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.) της Χώρας από τους Δήμους με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου» (ΦΕΚ 3352/26-072021 τεύχος Β΄), όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπ’ αριθμ. 41797/23-06-2022 όμοια της.

Καλούνται οι υποψήφιοι/ες να συμπληρώσουν την αίτηση- υπεύθυνη δήλωση  ΣΟΧ1/11567/28/7/2022  και να την αποστείλουν  υπογεγραμμένη  ηλεκτρονικά στην διεύθυνση  daok@kalymnos.gr

ΠΡΟΣΟΧΗ!!!

  • Μαζί με την αίτηση, υποβάλλονται και τα απαιτούμενα δ/κα για την απόδειξη των προσόντων, των λοιπών ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας τους.
  • Διόρθωση ή συμπλήρωση της αίτησης, επιτρέπεται μόνο μέχρι την λήξη της προθεσμίας υποβολήςτων αιτήσεων συμμετοχής.
  • ΑΝΥΠΟΓΡΑΦΕΣ αιτήσεις ΔΕΝ γίνονται δεκτές.

Οι υποψήφιοι πρέπει να διαβάσουν πλήρως και με προσοχή την ανακοίνωση και το παράρτημα, προκειμένου να ενημερωθούν. Η μοριοδότηση θα γίνει με βάση τα στοιχεία της αίτησης, της οποίας η ορθή συμπλήρωση είναι ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ευθύνη του υποψηφίου.

Εφιστούμε την προσοχή των υποψηφίων στη σωστή συμπλήρωση όλων των πεδίων της αίτησης, σύμφωνα με το παράρτημα ΙΙ το οποίο περιλαμβάνει σχετικές οδηγίες.

Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΙΝΑΙ 10  ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΖΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29/07/2022 ΚΑΙ ΛΗΓΕΙ ΠΕΜΠΤΗ 11/08/2022 ΚΑΙ ΩΡΑ 23:59

 

Πατήστε στα συνημμένα αρχεία

Η σελίδα ενημερώνεται συνεχώς...

Σύντομη περιγραφή

Ο Δήμος Καλύμνου ανήκει στους 162 Δήμους της χώρας που λαμβάνουν χρηματοδότηση από το Πράσινο Ταμείο με σκοπό την εκπόνηση Σχεδίων Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ). Το ΣΒΑΚ του Δήμου Καλύμνου αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο πολιτικής για την Δημοτική Αρχή προκειμένου να διαμορφώσει τις βασικές αρχές της βιώσιμης κινητικότητας στην Κάλυμνο και κατά συνέπεια να δώσει βιώσιμες απαντήσεις στις ανάγκες και τα προβλήματα σε θέματα κινητικότητας και γενικότερα κυκλοφοριακής οργάνωσης του Δήμου. Η εκπόνηση του ΣΒΑΚ Καλύμνου πραγματοποιείται σύμφωνα με τη μεθοδολογία και τα επιμέρους βήματα και εργαλεία που προκύπτουν από τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τις Κατευθύνσεις του Πράσινου ταμείου και συμμορφώνεται με το περιεχόμενο του Μέρους Α του Νόμου 4784/2021. 

Τί είναι τα ΣΒΑΚ

Τα ΣΒΑΚ αποτελούν στρατηγικά σχέδια, σχεδιασμένα να ικανοποιήσουν τις ανάγκες κινητικότητας των ανθρώπων και των επιχειρήσεων, στις πόλεις και τα περίχωρά τους έτσι ώστε να διασφαλίζεται ταυτόχρονα και η ποιότητα ζωής. Καταρτίζονται στη βάση υφιστάμενων πρακτικών σχεδιασμού και λαμβάνει υπόψη του τις αρχές της ενοποίησης, της συμμετοχής και της αξιολόγησης. Τα ΣΒΑΚ δεν αποτελούν κυκλοφοριακές ή συγκοινωνιακές μελέτες.
Κύριος στόχος ενός ΣΒΑΚ είναι η βελτίωση της προσβασιμότητας των αστικών περιοχών και η παροχή υψηλής ποιότητας και βιώσιμης κινητικότητας και μεταφοράς προς, διαμέσου και εντός της αστικής περιοχής. Εστιάζει περισσότερο στις ανάγκες της "λειτουργικής πόλης" και της ενδοχώρας της, αντί της δημοτικής διοικητικής περιφέρειας.
Ένα ΣΒΑΚ ευνοεί την ισορροπημένη ανάπτυξη όλων των σχετικών μορφών μετακίνησης, ενθαρρύνοντας τη μετάβαση προς πιο βιώσιμες μορφές. Το σχέδιο αποτυπώνει μια ολοκληρωμένη σειρά τεχνικών μέτρων, μέτρων υποδομής, μέτρων πολιτικής και ήπιων μέτρων για τη βελτίωση της απόδοσης και της σχέσης κόστους-αποτελεσματικότητας ως προς τον δεδηλωμένο στόχο και τις επιμέρους επιδιώξεις. Συνήθως, αφορά στα εξής θέματα:
(α) Δημόσιες μεταφορές, β) Βάδισμα και ποδηλασία, (γ) Διαλειτουργικότητα, (δ) Ασφάλεια αστικών οδών, (ε) Οδικές μεταφορές (ρέουσες και αδρανείς), (στ) Αστική εφοδιαστική, (ζ) Διαχείριση κινητικότητας, (η) Ευφυή Συστήματα Μεταφορών.
Το Σχέδιο θα πρέπει να βασίζεται σε μια προσεκτική αξιολόγηση της τρέχουσας και της μελλοντικής απόδοσης του συστήματος αστικών μεταφορών, εξετάζοντας την υφιστάμενη κατάσταση, διαμορφώνοντας ένα επίπεδο αναφοράς έναντι του οποίου μπορεί να μετρηθεί η μελλοντική πρόοδος και καθορίζοντας στόχους απόδοσης και σχετικούς ‘έξυπνους-SMART’ στόχους για την καθοδήγηση της υλοποίησης του σχεδίου
Ένα ΣΒΑΚ ακολουθεί διαφανή και συμμετοχική προσέγγιση. Η Τοπική Αρχή θα πρέπει να επιδιώκει τη συμμετοχή των σχετικών φορέων - πολιτών, καθώς και εκπροσώπων της κοινωνίας των πολιτών και οικονομικών παραγόντων - στην ανάπτυξη και υλοποίηση του σχεδίου από την έναρξή του και καθ' όλη τη διαδικασία, προκειμένου να διασφαλίζεται υψηλό επίπεδο αποδοχής και υποστήριξης.

Συμμετοχικές Διαδικασίες

1. Πρόσκληση για Δίκτυο Φορέων (πατήστε εδώ)

2. Σύμφωνο συμμετοχής - Δίκτυο Φορέων (πατήστε εδώ)

3.Απόφαση Δημάρχου - Δίκτυο Φορέων (πατήστε εδώ)

4. 1η Διαβούλευση (ανακοίνωση)

5. 2η Διαβούλευση (ανακοίνωση και υλικό διαβούλευσης)

6. 3η Διαβούλευση (ανακοίνωση και υλικό διαβούλευσης)

Περιεχόμενο ΣΒΑΚ

Α Φάση - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΟΡΑΜΑΤΟΣ

Α Φάση - ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΒΑΚ

Β Φάση - Στρατηγικό σχέδιο - Σχέδιο δράσης

Εκδήλωση αφιερωμένη στον Μιχαήλ Κόκκινο (1900-1990) και την οικογένεια του,
ΣΑΒΒΑΤΟ 23 ΙΟΥΛΙΟΥ στις 20.00, Κέντρο Πολιτισμού & Ιστορίας Δήμου Καλυμνίων.
«ΤΑ 100 ΑΓΑΛΜΑΤΑ ΤΗΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ».
Παρουσίαση έρευνας από τον ΔΡΟΣΟ ΤΑΥΛΑΡΙΟ, Ειδικό Σύμβουλο Δημάρχου.
Στην επιβλητική, άνετη, κλιματιζόμενη αίθουσα του Ισογείου Πνευματικού Κέντρου.
Στον αύλειο χώρο του, θα ακολουθήσει μικρή δεξίωση

Τετάρτη, 20 Ιουλίου 2022 14:15

Ευχαριστίες

Κάλυμνος, 20.07.2022

O ΔΗΜΟΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΩΝ ΕΓΚΑΙΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ.

Ο Δήμαρχος Καλυμνίων ευχαριστεί όλους τους παράγοντες που συνέβαλαν στην επιτυχία της εκδήλωσης του περασμένου Σαββάτου  στο Κέντρο Πολιτισμού και Ιστορίας ,κατά την οποία εγκαινιάστηκε η Έκθεση ζωγραφικών πινάκων του μεγάλου Καλύμνιου ζωγράφου Γεωργίου Οικονόμου.
 Τις εγγονές του καλλιτέχνη Μαρία και Πολύμνια Θεοδωρίδου, καθώς και την Μυρτώ Μαρκαντωνάκη για την παραχώρηση πινάκων προς έκθεση. 

Τον Γιάννη Πατέλλη για τη συγκροτημένη και ενημερωτική εισήγηση του και τον Ηλία Δουρόπουλο που την παρουσίασε.
Τους χορηγούς της εκδήλωσης Μιχαήλ Ψαρομπά (ΝΗΣΟΓΚΑΖ) και αδελφούς Σμαλιού.
Τέλος , τους θεατές που γέμισαν την αίθουσα και απέδειξαν το ενδιαφέρον των Καλυμνίων για την πλούσια εικαστική κληρονομιά του νησιού μας.

Από το Γραφείο Δημάρχου 
Επικοινωνίας & Δημοσίων Σχέσεων

 

Δευτέρα, 18 Ιουλίου 2022 14:38

Δελτίο τύπου

Κάλυμνος, 18.07.2022

Σας προσκαλούμε την Τετάρτη 20/7 και Πέμπτη  21/7 και ώρα 21.00μ.μ. στο Ανοιχτό Θέατρο Χώρας στην προβολή της ταινίας <<Ο άνθρωπος του Θεού>>.Την εκδήλωση θα ανοίξει η παιδική χορωδία της <<ΕΝΩΜΕΝΗΣ ΡΩΜΙΟΣΥΝΗΣ>>.Είσοδος ελεύθερη!!!

 

 Από το Γραφείο Δημάρχου

Επικοινωνίας & Δημοσίων Σχέσεων

Σας καλούμε να τιμήσετε με την παρουσία σας τα εγκαίνια της Έκθεσης αυθεντικών πινάκων του μεγάλου Καλύμνιου ζωγράφου ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ (1861-1935), το ΣΑΒΒΑΤΟ 16 ΙΟΥΛΙΟΥ στις 20.00 στο Κέντρο Πολιτισμού & Ιστορίας του Δήμου Καλυμνίων. Θα γίνει παρουσίαση από τον πρώην πρόεδρο του Αναγνωστηρίου Γιάννη Πατέλλη, της έρευνας του για τους Καλύμνιους ζωγράφους, ειδικότερα για το έργο του Γ. Οικονόμου.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΛ. ΔΙΑΚΟΜΙΧΑΛΗΣ

Κάλυμνος, 11.07.2022

Προκηρύχθηκε το έργο «Στερέωση , Αποκατάσταση και Λειτουργική Αναβάθμιση των ανεμόμυλων της Χρυσοχεριάς και διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου αυτών»  προϋπολογισμού 1.200.000€ από το Υπουργείο Πολιτισμού. Το έργο περιλαμβάνει τη λειτουργική αναπαράσταση ενός παραδοσιακού μύλου ( μάλιστα δίπλα του θα κατασκευαστεί και ένας παραδοσιακός φούρνος), τη διαμόρφωση ενός μύλου σε παραδοσιακό καφενείο και τη διαμόρφωση του τρίτου μύλου σε χώρο πολιτιστικών χρήσεων.
 
Ο διαγωνισμός ολοκληρώνεται  στο τέλος του μήνα. 

Επιτέλους 600 χρόνια μετά  αναβαθμίζεται ένα σημαντικό πολιτιστικό μνημείο του νησιού μας.  

 

Γραφείο Δημάρχου