Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική μεικτή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου , η οποία θα διεξαχθεί  δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη, την 29η του μηνός Μαρτίου 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα έναρξης της συνεδρίασης 19:15 για λήψη απόφασης στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης σύμφωνα με :

 • τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/7.6.2010), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/A/19.7.2018) και ισχύει
 • τις διατάξεις του ν. 4954/2022 (Α΄136): «Συμπληρωματικά μέτρα για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/788 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών και του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2019/1799 της Επιτροπής για τη θέσπιση τεχνικών προδιαγραφών για τα επιμέρους επιγραμμικά συστήματα συγκέντρωσης - Διατάξεις σχετικές με την εκλογική διαδικασία και τον έλεγχο εσόδων και δαπανών κομμάτων, συνασπισμών και υποψηφίων βουλευτών και αιρετών - Λοιπές επείγουσες διατάξεις» και ειδικότερα των άρθρων 41, 78
 • την ΥΠ.ΕΣ. εγκ. 46731/13.07.2022 με θέμα: «Γνωστοποίηση διατάξεων των άρθρων 41, 78 και 74 του ν. 4954/2022 (Α΄136)»
 • την υπ’ αριθμ. 375 και με αρ. πρωτ. 39167/2.6.2022 Εγκύκλιο του ΥΠΕΣ (ΑΔΑ: Ψ42Π46ΜΤΛ6-4ΙΓ)

 

 1. Εξέταση αιτήματος αναδόχου για χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του Έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ & ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΕΛΕΝΔΟΥ»
 2. Έγκριση 1ου ΑΠΕ για το έργο: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΣΤΟ 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΛΕΩΣ ΝΗΣΟΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ»
 3. Λήψη απόφασης για την εκμίσθωση παραλιών Καλύμνου για το έτος 2023 σύμφωνα με την ΚΥΑ 38609 ΕΞ 2023/10.03.2023 (ΦΕΚ 1432/13.03.2023τεύχος Β’)
 4. Έγκριση – αποδοχή  Τροποποίησης της Πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Καλύμνου» με Κωδικό ΟΠΣ 5001461 στον Άξονα Προτεραιότητας «Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης – Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο 2014-2020».
 5. Άδεια λειτουργίας εκμισθώσεως μοτοποδηλάτων ( Χειλάς Αντώνιος)

 

Ο Πρόεδρος του ΔΣ

Νικόλαος Γαβαλάς

Πέμπτη, 16 Μαρτίου 2023 11:39

Δελτίο τύπου

Ενημερώνουμε τους συμπολίτες μας, ότι χθες βράδυ 15/3/2023 ο Δήμαρχος Καλυμνίων κος Δημ. Διακομιχάλης εισήχθη εκτάκτως για νοσηλεία στο Αττικό Νοσοκομείο με λοίμωξη του αναπνευστικού.

 

Από το Γραφείο Δημάρχου

Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων                                                                               

Τετάρτη, 08 Μαρτίου 2023 14:14

Δελτίο τύπου

Το Δίκτυο Αειφόρων Νήσων ΔΑΦΝΗ (μέλος του οποίου είναι ο Δήμος μας), εταίρος του ευρωπαϊκού έργου YENESIS, διοργανώνει και υλοποιεί πενθήμερο επιμορφωτικό σεμινάριο στην Αθήνα το διάστημα 24-28 Απριλίου. Το έργο YENESIS, (Youth Employment Network for Energy Sustainability in Islands) έχει ως στόχο  να δημιουργήσει ευκαιρίες απασχόλησης σε πράσινα επαγγέλματα για νέους ανθρώπους που βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης και κατάρτισης και κατοικούν μόνιμα στο νησιωτικό χώρο. Πρόκειται για ένα ευρωπαϊκό έργο που προσφέρει σε 25 νέες/ους ηλικίας 24-30 ετών στην νησιωτική Ελλάδα ένα ΔΩΡΕΑΝ 5ήμερο επιμορφωτικό σεμινάριο στους τομείς: 1. Προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή,

            2. Κυκλική οικονομία,

            3. Βιώσιμη διαχείριση υδατικών πόρων,

            4.Βιώσιμα συστήματα τροφίμων,

            5.Ανάπτυξη των διαπροσωπικών δεξιοτήτων (soft skills).

            Το πενθήμερο επιμορφωτικό σεμινάριο απευθύνεται σε άνεργους/ες νέους/ες ηλικίας 24-30 ετών που κατοικούν μόνιμα σε νησί κι έχουν εκπαιδευτικό υπόβαθρο σχετικό με τις θετικές επιστήμες. Παράλληλα το διάστημα αυτό δεν θα πρέπει να συμμετέχουν σε κάποιο άλλο εκπαιδευτικό/επιμορφωτικό πρόγραμμα και συνίσταται η καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.

Τα έξοδα μετακίνησης  και διαμονής καλύπτονται από το πρόγραμμα.    Οι αιτήσεις υποβάλλονται στο:   

            Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής είναι η Παρασκευή 31 Μαρτίου 2023 και δηλώσεις συμμετοχής γίνονται με την αποστολή βιογραφικού σημειώματος και σύντομης επιστολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο email:  Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.  με την υπόδειξη: ΥΕNESIS πενθήμερο επιμορφωτικό σεμινάριο.

Γραφείο Δημάρχου

Επικοινωνίας & Δημοσίων Σχέσεων

                

Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική μεικτή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου , η οποία θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων στον όροφο του Πνευματικού Κέντρου, δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη, την 6η του μηνός Μαρτίου 2023 ημέρα Δευτέρα και ώρα έναρξης της συνεδρίασης 19:15 για λήψη απόφασης στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης σύμφωνα με :

 • τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/7.6.2010), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/A/19.7.2018) και ισχύει
 • τις διατάξεις του ν. 4954/2022 (Α΄136): «Συμπληρωματικά μέτρα για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/788 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών και του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2019/1799 της Επιτροπής για τη θέσπιση τεχνικών προδιαγραφών για τα επιμέρους επιγραμμικά συστήματα συγκέντρωσης - Διατάξεις σχετικές με την εκλογική διαδικασία και τον έλεγχο εσόδων και δαπανών κομμάτων, συνασπισμών και υποψηφίων βουλευτών και αιρετών - Λοιπές επείγουσες διατάξεις» και ειδικότερα των άρθρων 41, 78
 • την ΥΠ.ΕΣ. εγκ. 46731/13.07.2022 με θέμα: «Γνωστοποίηση διατάξεων των άρθρων 41, 78 και 74 του ν. 4954/2022 (Α΄136)»
 • την υπ’ αριθμ. 375 και με αρ. πρωτ. 39167/2.6.2022 Εγκύκλιο του ΥΠΕΣ (ΑΔΑ: Ψ42Π46ΜΤΛ6-4ΙΓ)

 

 1. Έγκριση 1ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού – 1ης Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Καλυμνίων οικον. έτους 2023
 2. Εξέταση αιτήματος αναδόχου για χορήγηση παράτασης προθεσμίας παροχής της υπηρεσίας με τίτλο: «ΣΧΕΔΙΟ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΣΒΑΚ) ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ»
 3. Καθορισμός του ανώτατου ορίου των επιτρεπόμενων κατ’ έτος ημερών μετακίνησης εκτός έδρας των αιρετών του Δήμου Καλυμνίων, για το έτος 2023
 4. Καθορισμός ανώτατου επιτρεπτού μηνιαίου ορίου κλήσεων κινητής τηλεφωνίας αιρετών οργάνων του Δήμου για το έτος 2023
 5. Συγκρότηση Επιτροπής δημοπρασιών για εκποίηση-εκμίσθωση ή μίσθωση ακινήτων έτους 2023
 6. Ορισμός μελών για τη συγκρότηση της επιτροπής εκτίμησης ακινήτων (άρθρου 186 Ν. 3463/2006) για το έτος 2023
 7. Λήψη απόφασης για χαρακτηρισμό Κωδικών Αριθμών του Προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου Καλυμνίων οικονομικού έτους 2023, ως δεκτικών έκδοσης χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής
 8. Συγκρότηση Επιτροπών Παρακολούθησης και Παραλαβής Προμηθειών & Υπηρεσιών για τις ανάγκες των οργανικών μονάδων του Δήμου Καλυμνίων για το έτος 2023

Ο Πρόεδρος του ΔΣ

Νικόλαος Γαβαλάς

 

 

Ο Δήμος Καλυμνίων αναζητά ακίνητο προς μίσθωση για τις ανάγκες του 2ου Γενικού Λυκείου Καλύμνου.

Ως εκ τούτου το ακίνητο θα πρέπει να βρίσκεται στην περιοχή Ενορίας Αναστάσεως Πόθιας, και σε ακτίνα όχι μεγαλύτερη των 100 μέτρων από το Κεντρικό Συγκρότημα του 2ου Λυκείου.

Προς τον σκοπό αυτό ο Δήμος προέβη στην έκδοση σχετικής διακήρυξης δημοπρασίας (ΑΔΑ:Ψ3Μ9ΩΕΞ-0ΘΕ), η οποία είναι αναρτημένη  στο πίνακα ανακοινώσεων στο Δημοτικό Κατάστημα και στην ιστοσελίδα του Δήμου Καλυμνίων https://www.kalymnos.gov.gr

 Οι ενδιαφερόμενοι έχουν δικαίωμα να  εκδηλώσουν ενδιαφέρον για 20 μέρες , από 3/3/2023 έως και 23/3/2023 .

Πληροφορίες για την δημοπρασία παρέχονται από το Τμήμα Παιδείας Δια Βίου Μάθησης, Πολιτισμού και Αθλητισμού, τλφ 2243051601, 6984789054  κ. Ρηνιού Καλλιόπη.

Ο  ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ

                                                                ΤΣΕΡΟΣ ΗΛΙΑΣ   

 

*** Πατήστε στα συνημμένα αρχεία.

Πέμπτη, 02 Μαρτίου 2023 11:36

Αναβολή εκδήλωσης

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ
 
Κάλυμνος 2/3/2023
 
Σας ενημερώνουμε, ότι λόγω της κήρυξης τριήμερου Εθνικού πένθους και σε συνεννόηση με το Αναγνωστήριο "Αι Μούσαι" αναβάλλεται η προγραμματισμένη για το Σάββατο 4/3/2023 ομιλία-εκδήλωση με θέμα "Το Νέο Ανατολικό Ζήτημα" και με ομιλητή τον κο Μιχ. Χαραλαμπίδη.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
 Δημήτρης Ελ. Διακομιχάλης