Τρίτη, 22 Σεπτεμβρίου 2020 14:26

Δελτίο τύπου

Κάλυμνος, 22-9-2020

Τις τελευταίες ημέρες η παράταξη του κ Γαλουζή με διαδοχικές συνεντεύξεις τόσο του ίδιου, όσο και του κ. Μαγκούλια θέτει το θέμα της συνεργασίας με την παράταξή μας.
Μάλιστα ο κ. Γαλουζής απειλεί ότι θα επανεξετάσει η παράταξή του τη θέση της σε νέα συνεδρίασή της, ενώ ο κ. Μαγκούλιας υποστηρίζει ότι η συνεργασία δεν μπορεί να είναι ... a la carte. Συμφωνούμε απολύτως.
Δε διατυπώσαμε ποτέ πρόταση στον κ. Γαλουζή και την παράταξή του για συνεργασία a la carte. Όμως η συμπεριφορά του ιδίου και ορισμένων μελών της παράταξής του είναι a la carte, σε αντίθεση με τη συμπεριφορά της παράταξης του κ. Μπούκη.
Για παράδειγμα: ο κ. Γαλουζής για πέντε έτη όχι μόνο δεν έκανε τίποτε για τον ΧΥΤΑ, αλλά πολύ περισσότερο ξόδεψε 405.000 ευρώ, εκ των οποίων οι 100.000 χωρίς καμιά διαδικασία και η υπόθεση βρίσκεται στη δικαιοσύνη.
Επιπλέον όταν το 2018 έστειλε ένα απλό τοπογραφικό διάγραμμα στις αρμόδιες υπηρεσίες προκειμένου κατ' αρχήν να του γνωρίσουν εάν ο χώρος ενδείκνυται για τη δημιουργία ΟΕΔΑ ( Ολοκληρωμένη Εγκατάσταση Διαχείρισης Απορριμμάτων) και η Διεύθυνση Δασών Νομού Δωδεκανήσου του απάντησε ότι 32 στρέμματα ανήκουν στο ελληνικό δημόσιο ως χορτολιβαδική έκταση, δε βρήκε μια λέξη να απαντήσει, όταν ο Δήμος μας πλήρωσε γι' αυτήν την έκταση το 2000 137.000.000 δρχ.
Έρχεται λοιπόν τώρα που βρισκόμαστε στο τέλος των διαδικασιών να μας κάνει κριτική γιατί...καπνίζει ο ΧΑΔΑ, σαν πέντε χρόνια να μην κάπνιζε.
Μήπως θα έπρεπε να κάνουμε κι εμείς έναν απολογισμό της πενταετίας του κ. Γαλουζή;
Διακατεχόμενοι από πνεύμα συνεργασίας δεν το κάναμε. Αλλά δε θα δεχθούμε και άδικη κριτική. Γιατί δεν είναι η συνεργασία μας a la carte.
Εξάλλου δεν είναι λίγες οι φορές που δεν μπορεί να ελέγξει ορισμένα μέλη της παράταξής του και εμφανίζονται ως διασπαστές της "συνεργασίας".
Θα συνιστούσαμε λοιπόν ειλικρίνεια, ευθύτητα και συνέπεια. Διαφορετικά λυπούμαστε , αλλά η συνεργασία μας εις το εξής δε θα είναι a la carte...

Από το Γραφείο Δημάρχου
Επικοινωνίας & Δημοσίων Σχέσεων

Κάλυμνος, 21/9/2020
Αρ. πρωτ. 19202
Αρ. Απόφασης 181

Α Π Ο Φ Α Σ Η Δημάρχου για τον ορισμό Αντιδημάρχου & Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων


Ο Δήμαρχος Καλυμνίων Έχοντας υπ’ όψη :
1. Τις διατάξεις του Άρθρου 59 του Ν.3852/2010 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης & της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα «Καλλικράτης» (Α’ 87) όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 του άρθρου 68 του Ν.4555/2018(Α΄133) Πρόγραμμα Κλεισθένης αναφορικά με τον ορισμό Αντιδημάρχων και την αναπλήρωση του Δημάρχου και από το άρθρο 5 του Ν.4623/2019 (Α΄134).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 2 Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Την υπ΄αριθμ. 28549/16-4-2019 ΦΕΚ 1327/17-4-2019 τεύχος Β΄) απόφαση ΥΠ.ΕΣ. Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας σύμφωνα με τον Ν.3852/2010 όπως ισχύει.
4. Τις διατάξεις του άρθρου 92 του Ν. 3852/2010 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης (Α΄87) όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 33 του Ν.4483/2017 (Α΄107) και της παρ.3 ε άρθρου 3 Ν.4051/2012 (Α΄40) αναφορικά με την αντιμισθία.
5. Τα επίσημα πληθυσμιακά δεδομένα της τελευταίας απογραφής έτους 2011 (αποφ. ΓΠ191/20-3-2014 Β΄698) για τον Δήμο Καλυμνίων σύμφωνα με τα οποία ο πληθυσμός του ανέρχεται στους 16.179 κατοίκους.
6. Το γεγονός ότι ο Δήμος Καλυμνίων δεν έχει Δημοτικές Ενότητες,
7. Το γεγονός ότι στο Δήμο Καλυμνίων μπορεί να ορισθούν 4 έμμισθοι Αντιδήμαρχοι και 1 άμισθος (εγκύκλιος 48/2219/17-4-2020 Υπουργείου Εσωτερικών).
8. Τον Ο.Ε.Υ. του Δήμου Καλυμνίων όπως δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 293/10-2-2014.

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι

1. Ορίζει τη Δημοτική Σύμβουλο Ειρήνη Μαγκάκη ως Αντιδήμαρχο του Δήμου Καλυμνίων με θητεία δύο (2) ετών -από σήμερα- εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου και της μεταβιβάζει τις αρμοδιότητες που αναφέρονται στους κάτωθι τομείς δραστηριότητας του Δήμου :

1.1. Πολιτισμού
1.2. Επικοινωνίας
1.3. Δημοσίων Σχέσεων και
1.4. Τύπου

2. Η παρούσα απόφαση να δημοσιευτεί σε µία τουλάχιστον ημερήσια εφημερίδα του Νοµού. (αν δεν υπάρχει ημερήσια, σε µια εβδομαδιαία της πρωτεύουσας του Νοµού). και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα και στον πίνακα ανακοινώσεων του ∆ήµου.

Ο Δήμαρχος Καλυμνίων

Δημήτριος Ελ. Διακομιχάλης

Κοιν. :
1. Γραφείο Δημάρχου
2. Γραφεία Αντιδημάρχων
3. Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών

 

Στα συνημμένα, μπορείτε να δείτε το επίσημο έγγραφο σε μορφή PDF

Δευτέρα, 21 Σεπτεμβρίου 2020 11:58

Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου

Κάλυμνος, 21-9-2020

Καλείστε να προσέλθετε στην έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα διεξαχθεί δια περιφοράς, σήμερα 21η του μηνός Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα έναρξης της συνεδρίασης 11:30, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στο συνημμένο θέμα της ημερήσιας διάταξης σύμφωνα με:
α) το άρθρο 184 του Ν. 4635/2019
β) το άρθρο 10 της ΠΝΠ «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης του κορωνοϊού COVID- 19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του (ΦΕΚ 55/Α΄/11-3-2020)
γ) τις με Α.Π. 13818/13-03-2020 & 20930/31-03-2020 εγκυκλίους του ΥΠ.ΕΣ.

1. Ορισμός εκπροσώπου και αναπληρωματικού για την παράσταση του Δήμου
Καλυμνίων ως μετόχου στις Γενικές Συνελεύσεις του Φορέα Διαχείρισης Στερεών
Αποβλήτων Νοτίου Αιγαίου (ΦΟ.Δ.Σ.Α. Νοτίου Αιγαίου Α.Ε.) με χρονική
διάρκεια, τη λήξη της παρούσας αυτοδιοικητικής θητείας (31η Δεκεμβρίου
2023).

Το κατεπείγον της συνεδρίασης προκύπτει από το γεγονός ότι έχει προγραμματιστεί για σήμερα στις 14:30 Γενική Συνέλευση του Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Νοτίου Αιγαίου (ΦΟ.Δ.Σ.Α. Νοτίου Αιγαίου Α.Ε.), για την οποία ενημερωθήκαμε με καθυστέρηση και κρίνεται άμεση η ανάγκη ορισμού εκπροσώπου και αναπληρωματικού για την παράσταση του Δήμου Καλυμνίων ως μετόχου στις Γενικές Συνελεύσεις του ανωτέρω φορέα.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Γαβαλάς Νικόλαος

Κάλυμνος, 18-9-2020

ΠΡΟΣ:
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ
Κοινση ΜΜΕ

Σε συνέχεια δημοσιεύματός σας της 17ης/9/2020 με τίτλο «Ο χάρτης του κορωνοϊού στην Ελλάδα-2 κρούσματα στην Κάλυμνο» αναφέρεστε ψευδώς στην ύπαρξη 2 κρουσμάτων στο νησί της Καλύμνου.
Το γεγονός αυτό δεν ισχύει σύμφωνα με έγκυρες και ασφαλείς πληροφορίες, που προκύπτουν από τους αρμόδιους φορείς και το Νοσοκομείο Καλύμνου.
Παρακαλούμε -ως εκ τούτου- να ανασκευάσετε άμεσα το δημοσίευμα της εφημερίδας σας αποκαθιστώντας τα αληθινά γεγονότα, ως προς το σκέλος που αφορά την Κάλυμνο, προς αποφυγή ύπαρξης περαιτέρω σύγχυσης αλλά και πρόκλησης αδικαιολόγητης ανησυχίας στους συμπολίτες μας και σε όσους πρόκειται να βρεθούν στο νησί μας το προσεχές διάστημα.

Από το Γραφείο Δημάρχου
Επικοινωνίας & Δημοσίων Σχέσεων

Κάλυμνος, 16-9-2020

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στην κεκλεισμένων των θυρών ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων στον όροφο του Πνευματικού Κέντρου την 20/09/2020, ημέρα Κυριακή και ώρα 12.00 μ.μ., ώστε να διεξαχθεί η εκλογή νέου Γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Καλυμνίων, μετά την υπ΄αριθμ. πρωτ. 18804/15-9-2020 επιστολή παραίτησης της κας Ειρήνης Μαγκάκη, Γραμματέα Δ.Σ.


Ο Πρόεδρος Δ.Σ.


Γαβαλάς Νικόλαος

Κάλυμνος, 15-9-2020

Σας ενημερώνουμε ότι, η επιλογή των νηπίων που θα φοιτήσουν στο ΝΠΔΔ με την επωνυμία Παιδικός - Βρεφονηπιακός Σταθμός Δήμου Καλυμνίων "ΜΑΝΑ - Ιωάννα Καρπάθιου" για το τρέχον σχολικό έτος (2020-2021) πραγματοποιήθηκε αυστηρά σύμφωνα με τα παρακάτω κριτήρια :

1) Εργαζόμενοι και οι δύο γονείς.
2) Μονογονεϊκές οικογένειες με εργαζόμενη μητέρα.
3) Κοινωνικά κριτήρια ( σοβαρά προβλήματα υγείας, συνθήκες ακραίας φτώχειας κλπ)
4) Εισοδηματικά κριτήρια.
Οι αιτήσεις ήταν υπεράριθμες της δυναμικότητας που μπορεί να εξυπηρετήσει ο παιδικός σταθμός (102 αιτήσεις έναντι 72 θέσεων).
Με βάση την κείμενη νομοθεσία αλλά και τα μέτρα ενάντια στην εξάπλωση του covid-19 είμαστε υποχρεωμένοι να κινηθούμε στα πλαίσια του νόμου.
Κατ' επιλογή του Δήμου Καλυμνίων και δεδομένων των δυσχερών συνθηκών αλλά και την δύσκολη οικονομική κατάσταση του Δήμου, δόθηκε προτεραιότητα στους έχοντες πραγματική και ουσιαστική ανάγκη των υπηρεσιών του παιδικού σταθμού χάνοντας σημαντικά εισοδήματα από τις επιδοτήσεις της Ε.ΕΤΑΑ ΑΕ (voucher ΕΣΠΑ ).
Ελπίζουμε πως -με την παράδοση του νέου κτιρίου που θα στεγάσει τον παιδικό σταθμό και βρίσκεται υπό κατασκευή- να καταφέρουμε μελλοντικά να εξυπηρετούμε τον αριθμό των αιτήσεων στο σύνολο τους.
Η Δημοτική αρχή εργάζεται και πιέζει ασφυκτικά προς όλες τις κατευθύνσεις ώστε το έργο να ολοκληρωθεί όσο το δυνατόν γρηγορότερα.

Από το Γραφείο Δημάρχου
Επικοινωνίας & Δημοσίων Σχέσεων

Κάλυμνος, 14-9-2020

Αγαπητοί μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικοί,

Με την ευκαιρία της έναρξης της νέας σχολικής χρονιάς, μιας χρονιάς που συνοδεύεται από εύλογες ανησυχίες και φόβους αλλά και ελπίδες και προσδοκίες, σας ευχόμαστε υγεία, δημιουργική διάθεση και ευόδωση όλων των προσδοκιών σας.
Στα παιδιά μας ευχόμαστε καλή πρόοδο. Ας είναι για όλους μας μία χρονιά γεμάτη υγεία.
Ο Δήμος μας συμβάλλοντας όσο μπορεί στο ομαλή έναρξη των μαθημάτων και στη φροντίδα των παιδιών μας ήδη από σήμερα εφοδίασε τα σχολεία μας με 15.000 μάσκες και ικανή ποσότητα αντισηπτικών, καλύπτοντας τις ανάγκες για μια περίπου εβδομάδα μέχρι να έρθει η αποστολή από την ΚΕΔΕ.
Κοινός στόχος όλων μας, μαθητών – εκπαιδευτικών – γονιών και του Δήμου μας, είναι να διαμορφώσουμε ένα περιβάλλον ποιοτικής εκπαίδευσης, για να εξασφαλίζει στους νέους μας, όλες τις δυνατότητες να ικανοποιήσουν τα όνειρα και τις φιλοδοξίες τους.
Καλή αρχή!
Ο Δήμαρχος
Δημ. Διακομιχάλης

Κάλυμνος, 9-9-2020

 

Καλείστε να προσέλθετε στην έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα διεξαχθεί κεκλεισμένων των θυρών, την 11η του μηνός Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα έναρξης της συνεδρίασης 12:00, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στο συνημμένο θέμα της ημερήσιας διάταξης σύμφωνα με:
α) το άρθρο 184 του Ν. 4635/2019
β) το άρθρο 10 της ΠΝΠ «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης του κορωνοϊού COVID- 19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του (ΦΕΚ 55/Α΄/11-3-2020)
γ) τις με Α.Π. 13818/13-03-2020 & 20930/31-03-2020 εγκυκλίους του ΥΠ.ΕΣ.

1. Λήψη απόφασης αναφορικά με την υπ΄αριθμ. 2/2020 απόφαση του ΣΤΕ

Το κατεπείγον της συνεδρίασης προκύπτει κατόπιν γραπτού αιτήματος τριών αντιπολιτεύσεων και τη σύμφωνη γνώμη της Δημοτικής Αρχής.


Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Γαβαλάς Νικόλαος

Σελίδα 1 από 92
BIGtheme.net Joomla 3.3 Templates