Δευτέρα, 21 Σεπτεμβρίου 2020 12:35

Απόφαση Δημάρχου για τον ορισμό Αντιδημάρχου Ειρήνης Μαγκάκη & Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων

Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(0 ψήφοι)

Κάλυμνος, 21/9/2020
Αρ. πρωτ. 19202
Αρ. Απόφασης 181

Α Π Ο Φ Α Σ Η Δημάρχου για τον ορισμό Αντιδημάρχου & Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων


Ο Δήμαρχος Καλυμνίων Έχοντας υπ’ όψη :
1. Τις διατάξεις του Άρθρου 59 του Ν.3852/2010 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης & της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα «Καλλικράτης» (Α’ 87) όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 του άρθρου 68 του Ν.4555/2018(Α΄133) Πρόγραμμα Κλεισθένης αναφορικά με τον ορισμό Αντιδημάρχων και την αναπλήρωση του Δημάρχου και από το άρθρο 5 του Ν.4623/2019 (Α΄134).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 2 Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Την υπ΄αριθμ. 28549/16-4-2019 ΦΕΚ 1327/17-4-2019 τεύχος Β΄) απόφαση ΥΠ.ΕΣ. Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας σύμφωνα με τον Ν.3852/2010 όπως ισχύει.
4. Τις διατάξεις του άρθρου 92 του Ν. 3852/2010 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης (Α΄87) όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 33 του Ν.4483/2017 (Α΄107) και της παρ.3 ε άρθρου 3 Ν.4051/2012 (Α΄40) αναφορικά με την αντιμισθία.
5. Τα επίσημα πληθυσμιακά δεδομένα της τελευταίας απογραφής έτους 2011 (αποφ. ΓΠ191/20-3-2014 Β΄698) για τον Δήμο Καλυμνίων σύμφωνα με τα οποία ο πληθυσμός του ανέρχεται στους 16.179 κατοίκους.
6. Το γεγονός ότι ο Δήμος Καλυμνίων δεν έχει Δημοτικές Ενότητες,
7. Το γεγονός ότι στο Δήμο Καλυμνίων μπορεί να ορισθούν 4 έμμισθοι Αντιδήμαρχοι και 1 άμισθος (εγκύκλιος 48/2219/17-4-2020 Υπουργείου Εσωτερικών).
8. Τον Ο.Ε.Υ. του Δήμου Καλυμνίων όπως δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 293/10-2-2014.

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι

1. Ορίζει τη Δημοτική Σύμβουλο Ειρήνη Μαγκάκη ως Αντιδήμαρχο του Δήμου Καλυμνίων με θητεία δύο (2) ετών -από σήμερα- εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου και της μεταβιβάζει τις αρμοδιότητες που αναφέρονται στους κάτωθι τομείς δραστηριότητας του Δήμου :

1.1. Πολιτισμού
1.2. Επικοινωνίας
1.3. Δημοσίων Σχέσεων και
1.4. Τύπου

2. Η παρούσα απόφαση να δημοσιευτεί σε µία τουλάχιστον ημερήσια εφημερίδα του Νοµού. (αν δεν υπάρχει ημερήσια, σε µια εβδομαδιαία της πρωτεύουσας του Νοµού). και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα και στον πίνακα ανακοινώσεων του ∆ήµου.

Ο Δήμαρχος Καλυμνίων

Δημήτριος Ελ. Διακομιχάλης

Κοιν. :
1. Γραφείο Δημάρχου
2. Γραφεία Αντιδημάρχων
3. Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών

 

Στα συνημμένα, μπορείτε να δείτε το επίσημο έγγραφο σε μορφή PDF

Διαβάστηκε 140 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Δευτέρα, 21 Σεπτεμβρίου 2020 12:40

Προσθήκη σχολίου

Σιγουρευτείτε πως έχετε εισάγει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες με το σύμβολο (*). Ο κώδικας HTML δεν επιτρέπεται.

BIGtheme.net Joomla 3.3 Templates